Ga naar hoofdinhoud

Reserveringsvoorwaarden

1. Algemene voorwaarden

Geldigheid: De algemene voorwaarden zijn geldig voor alle niet-bindende reserveringsaanvragen en bindende reserveringen die via het reserveringssysteem van Alpinresort Kaprun (hierna AKRS genoemd) worden gemaakt.

Reserveringsaanvragen en boekingen: Elke reserveringsaanvraag en boeking wordt via het AKRS als optie op jouw naam gezet en naar het Alpinresort Kaprun gestuurd. Je reserveringsaanvraag wordt per e-mail naar het resort gestuurd. U wordt dan rechtstreeks door het resort benaderd met een offerte of met de door u gevraagde informatie. Boekingen via AKRS voor afzonderlijke diensten of pakketten zijn bindend. Met de boeking, per muisklik, wordt een overeenkomst voor accommodatie of reisdiensten gesloten; neem a.u.b. zorgvuldig kennis van de aangegeven annuleringstermijnen en -voorwaarden. Het Alpinresort Kaprun heeft het recht de boeking binnen 24 uur te weigeren.

Overeenkomst voor accommodatie of reisdiensten en betaling: Met de boeking komt een overeenkomst voor accommodatie of reisdiensten tussen u en Alpinresort Kaprun tot stand. De bevestigde prijs moet direct in het resort contant of met creditcard worden betaald. Alle diensten en verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst voor accommodatie of reisdiensten bestaan rechtstreeks en uitsluitend tussen de klant en Alpinresort Kaprun.

Wijzigingen en annuleringen: Reserveringen moeten door het resort worden aangehouden en onderhouden, ook na 18.00 uur, dus voor de hele nacht. Voor alle reserveringen gelden de volgende annuleringsvoorwaarden: tot 30 dagen voor aankomst is annuleren gratis, tussen 29 en 1 dag voor aankomst bedragen de annuleringskosten 100% van de totale prijs. Annuleringen moeten rechtstreeks met Alpinresort Kaprun worden gedaan.

2. classificatie en resort/reisinformatie: De standaard internationale resortclassificatie met sterren geeft een niet-bindende indicatie van de resortstandaard, rekening houdend met de zelfbeoordeling van het resort. Alle aanvullende resort- en reisinformatie en beschrijvingen zijn gebaseerd op door het resort verstrekte informatie.

Contractueel overeengekomen kamerprijs: Alle in het systeem getoonde prijzen zijn actuele dagprijzen of speciale aanbiedingen (die op elk moment kunnen veranderen), en zijn geldig voor alle boekingen die via het AKRS worden gedaan.

Boekingen worden gemaakt tegen de huidige beste dagprijs voor het Alpinresort Kaprun. Speciale aanbiedingen van Alpinresort Kaprun zoals; last minute, seizoen, weekend of andere aanbiedingen worden automatisch meegenomen op het moment van boeken.

Micellaneous: De verstrekte informatie is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Alpinresort Kaprun kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten bij het verzamelen of doorgeven van de informatie. De overdracht van informatie op deze website, ook gedeeltelijk, voor andere doeleinden dan op deze website vermeld, is alleen toegestaan met uitdrukkelijke toestemming van het Alpinresort Kaprun.

Toepasselijk recht: Oostenrijks recht is van toepassing. Bevoegde rechtbank is Zell am See, Oostenrijk.

2. Informatiebeveiliging

Alpinresort Kaprun wil graag uw vertrouwen in online reserveringen voor individuele en pakketaanbiedingen vergroten. Daarom vindt u hieronder uitgebreide informatie voor dergelijke boekingen:

- welke informatie van u wordt verzameld
- waarvoor deze informatie wordt gebruikt

Anoniem gebruik van de reserveringsdienst: Over het algemeen is het mogelijk om de reserveringsdienst te gebruiken zonder persoonlijke informatie te geven, d.w.z. een anoniem gebruik van het systeem is mogelijk. U kunt bijvoorbeeld informatie krijgen over een aanbieding zonder u eerst te registreren.

Registratie: Als je een reservering of boeking wilt maken of je bent een touroperator die accommodatie in Alpinresort Kaprun wil verkopen, dan hebben wij bepaalde persoonlijke gegevens nodig om de transactie te kunnen uitvoeren. Voorbeelden van benodigde gegevens zijn je naam en adres. Je wordt op de noodzaak van deze gegevens gewezen wanneer je je aanmeldt. De volledige verplichte informatie is te zien op het registratieformulier en zal worden gebruikt voor het creëren van de contractuele overeenkomst. Bovendien ontvang je regelmatig de Alpinresort Kaprun Newsletter, die je te allen tijde kunt opzeggen. Het invullen van de overige niet-essentiële informatie is niet noodzakelijk. Als je meer informatie hebt gegeven, wordt deze anoniem gebruikt voor statistische doeleinden.

Recht op informatie: Als geregistreerde gebruiker zullen wij u gratis en op elk moment informatie verstrekken over welke gegevens wij over u hebben vastgelegd. Indien u deze informatie wenst kunt u contact opnemen met alpinresortkaprun@gmail.com

Verwijderen: Indien u dat wenst, zullen wij de over u geregistreerde gegevens onmiddellijk volledig wissen. Neem contact met ons op via alpinresortkaprun@gmail.com. Houd er rekening mee dat het verwijderen van informatie alleen mogelijk is nadat alle contractueel overeengekomen diensten zijn voltooid. Op verzoek zullen wij u informeren over de voltooide verwijdering.

Oostenrijkse contractvoorwaarden

§ 1 Algemeen
De (algemene) Oostenrijkse contractvoorwaarden geven de contractuele inhoud aan volgens welke Oostenrijkse logiesverstrekkers in het algemeen logiesovereenkomsten sluiten met hun gasten. De Oostenrijkse contractvoorwaarden sluiten bijzondere overeenkomsten niet uit.

§ 2 Contractuele partners

(1) In geval van twijfel is de contractpartner van de logiesverlener de besteller, ook al heeft hij de bestelling voor andere, met name genoemde personen geplaatst of gezamenlijk geplaatst.

(2) De personen die gebruik maken van de accommodatie zijn gasten overeenkomstig de contractvoorwaarden.

§ 3 Sluiting van het contract, vooruitbetaling

(1) De logiesovereenkomst komt over het algemeen tot stand door de aanvaarding van de schriftelijke of mondelinge bestelling van de gast door de logiesverlener.

(2) Er kan worden overeengekomen dat de gast een voorschot verstrekt.

(3) De logiesverstrekker kan ook om de vooruitbetaling van het gehele overeengekomen bedrag verzoeken.

§ 4 Begin en einde van de accommodatie

(1) De gast heeft recht op toegang tot de gehuurde kamers vanaf 15.00 uur op de overeengekomen dag.

(2) De logiesverlener heeft het recht, indien de gast niet voor 18.00 uur op de overeengekomen dag van aankomst verschijnt, de overeenkomst te ontbinden, tenzij een latere aankomsttijd is overeengekomen.

(3) Indien de gast echter een voorschot heeft betaald, blijft (blijven) de kamer(s) gereserveerd tot uiterlijk 12.00 uur de volgende dag.

(4) Indien een kamer vóór 06.00 uur 's ochtends wordt betrokken, telt de voorafgaande nacht als eerste overnachting.

(5) De gehuurde kamers moeten door de gast voor 10.00 uur op de dag van vertrek worden verlaten.

§ 5 Terugtrekking uit de huisvestingsovereenkomst

(1) Beide partijen kunnen de logiesovereenkomst door een eenzijdige verklaring tot uiterlijk drie maanden voor de overeengekomen aankomstdatum van de gast zonder betaling van annuleringskosten opzeggen. De annuleringsverklaring moet uiterlijk drie maanden voor de aankomstdatum van de gast in handen van de contractpartner zijn.

(2) De logiesovereenkomst kan door beide contractanten tot uiterlijk een maand voor de overeengekomen aankomstdatum van de gast door middel van een eenzijdige verklaring worden opgezegd, waarbij echter annuleringskosten ten bedrage van de kamerprijs voor drie dagen moeten worden betaald. De annuleringsverklaring moet uiterlijk een maand voor de aankomstdatum van de gast in het bezit zijn van de contractpartner.

(3) De logiesverlener heeft het recht, indien de gast niet uiterlijk om 18.00 uur de volgende dag verschijnt.

(4) Indien de gast echter een voorschot heeft betaald, blijft (blijven) de kamer(s) gereserveerd tot uiterlijk 12.00 uur de volgende dag.

(5) Ook wanneer de gast geen gebruik maakt van de bestelde kamers/gasthuisservices is hij verplicht de logiesverlener het overeengekomen bedrag te betalen. De dienst of wat hij door een andere verhuur van de bestelde kamer heeft verkregen. De ervaring leert dat in de meeste gevallen de besparing van het bedrijf als gevolg van het niet afnemen van de diensten 20 procent van de kamerprijs en 30 procent van de horecaprijs bedraagt.

(6) Het is de taak van de aanbieder van de accommodatie om de niet-gebruikte kamers naar gelang van de omstandigheden opnieuw te verhuren. (§1107 ABGB1). De in de clausules 1, 2 en 5 genoemde annuleringsvoorwaarden zijn niet-bindende verenigingsaanbevelingen overeenkomstig §§ 31ff van de kartelwet, bekendgemaakt in 26 Kt 79/03 in het OLG (Oberlandesgericht) in Wenen dat als kartelrechtbank optreedt.

§ 6 Vervangende huisvesting

(1) De logiesverlener kan de gast passende vervangende accommodatie ter beschikking stellen, indien dit voor de gast redelijk is, met name omdat het verschil verwaarloosbaar en feitelijk gerechtvaardigd is.

(2) Er wordt een feitelijke rechtvaardiging gegeven, bijvoorbeeld wanneer de kamer(s) onbruikbaar zijn geworden, of een reeds aanwezige gast zijn verblijf verlengt of andere operationele maatregelen aanleiding geven tot deze stap.

(3) Eventuele extra kosten voor de vervangende accommodatie komen voor rekening van de aanbieder van de accommodatie.

§ 7 Rechten van de gast

(1) De ondertekening van een logiescontract geeft de gast het recht op het normale gebruik van de gehuurde kamers, van de faciliteiten van de logiesinstelling, die normaal en zonder bijzondere voorwaarden voor gebruik door de gasten beschikbaar zijn, en op de gebruikelijke diensten.

(2) De gast heeft recht op toegang tot de gehuurde kamers vanaf 15.00 uur op de overeengekomen datum.

(3) Voor het overige heeft de gast geen vervangende aanspraak op de diensten van de logiesverlener, indien hij de overeengekomen maaltijden niet op de gebruikelijke tijdstippen en in de daarvoor bestemde ruimten gebruikt.

§ 8 Verplichtingen van de gast

(1) Bij beëindiging van de logiesovereenkomst moet het overeengekomen bedrag worden betaald. De logiesverlener accepteert vreemde valuta als betaling voor zover mogelijk volgens de dagelijkse wisselkoers. De logiesverlener is niet verplicht, betaalmiddelen zonder contant geld, zoals cheques, creditcards, waardebonnen enz. te accepteren. Alle noodzakelijke kosten die voortvloeien uit het accepteren van deze waardepapieren, bijvoorbeeld voor telegrammen, navraag etc. zijn voor rekening van de gast.

(3) De gast dient de toestemming van de logiesverlener te verkrijgen voordat hij begeleidende elektrische apparaten die niet tot de normale reisbehoeften behoren, inschakelt.

(4) In geval van door de gast veroorzaakte schade zijn de bepalingen van de schadevergoedingswet van toepassing. Dientengevolge is de gast aansprakelijk voor alle schade en nadeel die de logiesverlener of derden door zijn schuld of door de schuld van zijn begeleider of andere personen voor wie hij verantwoordelijk is, lijden, ook wanneer de benadeelde het recht heeft rechtstreeks van de logiesverlener schadevergoeding te eisen.

§ 9 Rechten van de logiesverstrekker

(1) Indien de gast weigert het aangegeven betalingsbedrag te betalen of een betalingsachterstand heeft, is de eigenaar van het logiesverblijf gerechtigd de ingeleverde goederen van de gast in te houden als zekerheid voor de schuld die voortvloeit uit het logies, het eten en de uitgaven ten behoeve van de gast (§ 970c ABGB wettelijk retentierecht).

(2) Ter waarborging van de overeengekomen betaling heeft de logiesverlener een pandrecht op de door de gast bij het logiesverblijf afgegeven voorwerpen. (§1101 ABGB wettelijk pandrecht van de logiesverlener).

(3) Indien service wordt gevraagd in de kamer van de gast of op ongebruikelijke tijden, kan de logiesverlener voor deze service een speciale toeslag berekenen. Deze toeslag wordt op de kamerprijs vermeld. De logiesverlener kan deze diensten ook om commerciële redenen weigeren.

§ 10 Verplichtingen van de logiesverlener

(1) De logiesverlener is verplicht de overeengekomen diensten op een passend niveau te verlenen.

(2) Speciale diensten die verplicht in rekening moeten worden gebracht en die niet in de prijs van de accommodatie zijn inbegrepen, zijn:

a) Speciale diensten die door de accommodatie worden verleend en die afzonderlijk in rekening worden gebracht, zoals de terbeschikkingstelling van salons, sauna's en overdekt zwembad, (buiten)zwembad, solarium, verdiepingsbadkamer, garage enz.
b) de verstrekking van extra en/of kinderbedden zal tegen een gereduceerde prijs worden berekend.

(3) De aangeduide prijzen moeten inclusief zijn.

§ 11 Aansprakelijkheid van de logiesverlener voor schade

(1) De logiesverlener is aansprakelijk voor door de gast geleden schade, indien de schade binnen de logiesinstelling is ontstaan en de logiesinstelling of een van haar werknemers schuld treft.

(2) Aansprakelijkheid voor voorwerpen op het terrein. Bovendien is de logiesverlener als bewaarder van de door de ingecheckte gasten afgegeven voorwerpen aansprakelijk voor een bedrag van ten hoogste EUR 1.100,-, indien hij niet kan bewijzen dat de schade door hem of een van zijn werknemers of door vreemden bij het betreden of verlaten van het gebouw is veroorzaakt.

Onder deze omstandigheden is de logiesverlener aansprakelijk voor kostbaarheden, geld en waardepapieren tot een maximumbedrag van EUR 550,- tenzij hij deze zaken met kennis van hun toestand in bewaring had genomen of tenzij de schade door hemzelf of een van zijn werknemers is veroorzaakt waardoor hij onbeperkt aansprakelijk zou zijn. Een afwijzing van de aansprakelijkheid door opzegging heeft geen rechtsgevolg.

De bewaring van kostbaarheden, geld en waardepapieren kan worden geweigerd, indien het aanmerkelijk waardevollere voorwerpen betreft dan de gasten normaliter bij de betrokken logiesverlener in bewaring geven. Afspraken die leiden tot een vermindering van de aansprakelijkheid beneden de in de bovenstaande alinea's vermelde omvang, zijn van rechtswege ongeldig. Voorwerpen worden geacht te zijn ingeleverd wanneer zij door een van de personeelsleden van de logiesverstrekker in ontvangst zijn genomen of wanneer zij op een van de daartoe vooraf aangewezen plaatsen zijn afgegeven. (Met name §§970 e.v. ABGB).

§ 12 Houden van huisdieren

(1) Huisdieren zijn alleen met voorafgaande toestemming en in sommige gevallen tegen betaling toegestaan in de logiesinstelling.

(2) De gast is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door meegebrachte dieren

§ 13 Uitbreiding van de huisvesting

Voor een verlenging van het verblijf van de gast is de toestemming van de logiesverlener vereist.

§ 14 Beëindiging van het verblijf

(1) Indien de verblijfsovereenkomst voor een bepaalde tijd is aangegaan, eindigt deze na afloop van deze tijd. Bij voortijdig vertrek van de gast is de logiesverlener gerechtigd het volledige bedrag terug te vorderen.

Het is de taak van de logiesverlener om de niet-gebruikte kamers volgens de voorwaarden opnieuw te verhuren. Bovendien is de regeling in § 5, lid 5 (kortingspercentages) van overeenkomstige toepassing.

(2) Het overlijden van de gast veroorzaakt de beëindiging van de overeenkomst met de logiesverlener.

(3) Indien de logiesovereenkomst voor onbepaalde tijd is gesloten, kunnen de contractanten de overeenkomst te allen tijde opzeggen, mits zij een opzeggingstermijn van drie dagen in acht nemen. De annulering moet de contractant voor 10.00 uur bereiken, anders geldt niet deze dag als eerste dag van de annuleringstermijn, maar de volgende.

(4) Indien de gast zijn kamer niet voor 10.00 uur heeft verlaten, heeft de logiesverlener het recht hem de prijs van de kamer voor een extra dag in rekening te brengen.

(5) De logiesverlener heeft het recht de logiesovereenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, indien de gast:

a) een aanzienlijk schadelijk gebruik van de lokalen maakt of door zijn onattent, aanstootgevend of anderszins ongepast onbehoorlijk gedrag de gezamenlijke woonbeleving van de andere gasten bederft of zich schuldig maakt aan strafbedreigend gedrag tegen de eigendom, de goede zeden of de fysieke veiligheid van de logiesverlener, zijn statt of een van de personen die in de logiesinstelling verblijven.
b) wordt getroffen door een besmettelijke ziekte of een ziekte die de duur van de huisvesting overschrijdt of medische verzorging behoeft.
c) de ingediende factuur na aanmaning niet binnen een redelijk gestelde termijn betaalt.

(6) Indien de uitvoering van het contract onmogelijk wordt als gevolg van een gebeurtenis die als overmacht wordt beschouwd, wordt het contract geannuleerd.

De accommodatieverschaffer is echter verplicht de ontvangen betalingen terug te geven, zodat hij geen winst maakt met het evenement. (§ 1447 ABGB.)

§ 15 Ziekte of overlijden van een gast in het logiesverblijf

(1) Indien een gast tijdens zijn verblijf in de logiesinstelling ziek wordt, is de logiesverlener verplicht medische hulp en verzorging te regelen, indien dit noodzakelijk is en de gast hiertoe zelf niet in staat is. In geval van overlijden heeft de logiesverlener recht op de volgende kostenvergoeding van de rechtsopvolger van de gast:

a) Betaling van alle medische kosten die niet door de gast worden betaald.
b) Betaling van de eventueel noodzakelijke ontsmetting van ruimten, indien de ambtenaar van volksgezondheid daartoe opdracht geeft.
c) Eventuele vergoeding voor onbruikbaar geworden linnengoed, beddengoed en inrichting, als tegenprestatie voor de overdracht van deze voorwerpen aan de rechtsopvolger, anders voor het desinfecteren of grondig reinigen van al deze voorwerpen;
d) Betaling voor eventueel herstel van muren, inrichting, tapijten enz. indien deze door de ziekte of het overlijden zijn besmet of beschadigd.
e) Vergoeding van de kamerhuur, indien deze niet verschuldigd is wegens de tijdelijke onbruikbaarheid van de kamer als gevolg van de ziekte of het overlijden. (Minimaal drie dagen, maximaal zeven dagen).

§ 16 Plaats van uitvoering en bevoegde rechtbank

(1) De plaats van nakoming is de plaats waar de accommodatie zich bevindt.

(2) Alle geschillen die voortvloeien uit de logiesovereenkomst moeten worden beslecht door de professionele en verantwoordelijke rechtbank die in de buurt van de logiesinstelling is gevestigd, tenzij

a) de gast als consument een in eigen land gelegen werk- of woonplaats heeft. In dat geval is de bevoegde rechtbank de plaats die de gast bij zijn inschrijving heeft opgegeven.
b) de gast als consument slechts één binnenlandse standplaats heeft. In dat geval wordt deze overeengekomen als bevoegde rechtbank.