Przejdź do głównej treści

Warunki rezerwacji

1. Warunki ogólne

Ważność: Ogólne warunki obowiązują dla wszystkich niewiążących wniosków o rezerwację, jak również dla wiążących rezerwacji dokonywanych za pośrednictwem systemu rezerwacji Alpinresort Kaprun (zwanego dalej AKRS).

Wnioski o rezerwację i rezerwacje: Każde zapytanie o rezerwację i rezerwację zostanie dokonane za pośrednictwem AKRS jako opcja w Państwa imieniu i przesłane do Alpinresort Kaprun. Państwa wniosek o rezerwację zostanie przesłany e-mailem do ośrodka. Następnie ośrodek skontaktuje się z Państwem bezpośrednio z ofertą lub informacjami, o które Państwo prosili. Rezerwacje dokonane za pośrednictwem AKRS na pojedyncze usługi lub pakiety są wiążące. W momencie rezerwacji, poprzez kliknięcie myszką, zostaje zawarta umowa o świadczenie usług noclegowych lub turystycznych; prosimy o zwrócenie uwagi na podane terminy i warunki rezygnacji. Alpinresort Kaprun ma prawo do odrzucenia rezerwacji w ciągu 24 godzin.

Umowa o świadczenie usług noclegowych lub turystycznych i płatność: Przy dokonywaniu rezerwacji wchodzi w życie umowa o zakwaterowanie lub usługi turystyczne pomiędzy Państwem a Alpinresort Kaprun. Potwierdzoną cenę należy zapłacić bezpośrednio w ośrodku gotówką lub kartą kredytową. Wszystkie świadczenia i zobowiązania wynikające z umowy o świadczenie usług noclegowych lub turystycznych istnieją bezpośrednio i wyłączenie pomiędzy klientem a Alpinresort Kaprun.

Zmiany i anulacje: Rezerwacje muszą być zachowane i utrzymywane przez ośrodek, również po godzinie 18.00, czyli przez całą noc. Następujące warunki anulowania obowiązują dla wszystkich rezerwacji: do 30 dni przed przyjazdem anulowanie jest bezpłatne, między 29 a 1 dniem przed przyjazdem opłata za anulowanie wynosi 100% ceny całkowitej.... Anulacje muszą być dokonywane bezpośrednio w Alpinresort Kaprun.

2. klasyfikacja i informacje o kurorcie / podróży: Standardowa międzynarodowa klasyfikacja kurortów według oceny gwiazdkowej daje niewiążące wskazanie standardu kurortu, biorąc pod uwagę samoocenę kurortu. Wszystkie dodatkowe informacje o kurorcie i podróży oraz opisy opierają się na informacjach dostarczonych przez kurort.

Ustalona w umowie cena pokoju: Wszystkie ceny podane w systemie są aktualnymi stawkami dziennymi lub ofertami specjalnymi (które mogą ulec zmianie w każdej chwili) i obowiązują dla wszystkich rezerwacji dokonanych za pośrednictwem AKRS.

Rezerwacje dokonywane są w aktualnie najlepszej cenie dziennej dla Alpinresort Kaprun, które zostały zaoferowane pokazane w nazwie Alpinresort Kaprun. Oferty specjalne Alpinresort Kaprun takie jak; last minute, sezon, weekend lub inne oferty są automatycznie uwzględniane w momencie dokonywania rezerwacji.

Różne: Podane informacje zostały zestawione z należytą starannością. Alpinresort Kaprun nie ponosi odpowiedzialności w przypadku wystąpienia błędów w gromadzeniu lub przekazywaniu informacji. Przekazywanie informacji zawartych na tej stronie, również częściowo, do celów innych niż określone na tej stronie, jest dozwolone tylko za wyraźną zgodą Alpinresort Kaprun.

Prawo właściwe: Obowiązuje prawo austriackie. Sądem właściwym jest Zell am See, Austria.

2. Bezpieczeństwo informacji

Alpinresort Kaprun chciałby zwiększyć Państwa zaufanie do rezerwacji online na oferty indywidualne i pakietowe. Dlatego poniżej znajdą Państwo wyczerpujące informacje dotyczące takich rezerwacji:

- jakie informacje są zbierane od Ciebie
- do czego wykorzystywane są te informacje

Anonimowe korzystanie z serwisu rezerwacyjnego: Generalnie możliwe jest korzystanie z serwisu rezerwacyjnego bez podawania danych osobowych, tzn. możliwe jest anonimowe korzystanie z systemu. Można na przykład uzyskać informacje o ofercie bez wcześniejszego rejestrowania się.

Rejestracja: Jeśli chcesz dokonać rezerwacji lub rezerwacji lub jesteś organizatorem wycieczek chcącym sprzedać zakwaterowanie w Alpinresort Kaprun, wtedy będziemy potrzebować pewnych danych osobowych, aby móc przeprowadzić transakcję. Przykładem potrzebnych informacji jest Państwa nazwisko i adres. O konieczności podania tych informacji zostaną Państwo poinformowani podczas rejestracji. Pełne obowiązkowe informacje są widoczne w formularzu rejestracyjnym i są wykorzystywane w celu stworzenia umowy. Ponadto będą Państwo regularnie otrzymywać biuletyn informacyjny Alpinresort Kaprun, z którego w każdej chwili mogą Państwo zrezygnować. Uzupełnienie pozostałych, nieistotnych informacji nie jest konieczne. Jeżeli podali Państwo więcej informacji, zostaną one wykorzystane w formie anonimowej do celów statystycznych.

Prawo do informacji: Jako zarejestrowany użytkownik udzielimy Państwu bezpłatnie i w dowolnym czasie informacji o tym, jakie dane o sobie zarejestrowaliśmy. W razie potrzeby uzyskania tych informacji prosimy o kontakt z alpinresortkaprun@gmail.com.

Usuwanie: Na Państwa życzenie niezwłocznie w pełni usuniemy wszelkie zarejestrowane dane na Państwa temat. Prosimy o kontakt z nami pod adresem alpinresortkaprun@gmail.com Prosimy pamiętać, że usunięcie informacji jest możliwe dopiero po zakończeniu wszystkich usług wynikających z umowy. Na życzenie poinformujemy Państwa o zakończonym usuwaniu.

Austriackie warunki umowne

§ 1 Ogólne
(Ogólne) austriackie warunki umowy określają treść umowy, zgodnie z którą austriackie podmioty oferujące zakwaterowanie zawierają z reguły umowy o zakwaterowanie ze swoimi gośćmi. Austriackie Warunki Kontraktowe nie wykluczają porozumień szczególnych.

§ 2 Partnerzy umowy

(1) W przypadkach wątpliwych zleceniodawcą jest partner handlowy firmy oferującej zakwaterowanie, nawet jeśli złożył on lub wspólnie złożyli zamówienie dla innych, konkretnie wymienionych osób.

(2) Osoby korzystające z zakwaterowania są gośćmi zgodnie z warunkami umowy.

§ 3 Zawarcie umowy, zaliczka

(1) Umowa o zakwaterowanie powstaje z reguły poprzez przyjęcie przez kwaterodawcę pisemnego lub ustnego zamówienia gościa.

(2) Można uzgodnić, że gość wpłaca zaliczkę.

(3) Organizator zakwaterowania może również zażądać wpłaty zaliczki w wysokości całej uzgodnionej kwoty płatności.

§ 4 Początek i koniec zakwaterowania

(1) Gość ma prawo dostępu do wynajętych pomieszczeń od godziny 15.00 w uzgodnionym dniu.

(2) W przypadku niestawienia się gościa do godziny 18.00 w uzgodnionym dniu przyjazdu, kwaterodawca ma prawo odstąpić od umowy, chyba że uzgodniono późniejszą godzinę przyjazdu.

(3) Jeśli jednak gość wpłacił zaliczkę, pokój (pokoje) pozostaje (pozostają) zarezerwowany (zarezerwowane) najpóźniej do godziny 12.00 dnia następnego.

(4) Jeśli pokój zostanie zajęty przed godziną 06.00 rano, poprzedni nocleg liczy się jako pierwszy nocleg.

(5) Wynajęte pokoje muszą być opuszczone przez gości do godziny 10.00 w dniu wyjazdu.

§ 5 Odstąpienie od umowy o wynajęcie pokoju hotelowego

(1) Obie strony mogą jednostronnie wypowiedzieć umowę o zakwaterowanie najpóźniej na trzy miesiące przed uzgodnionym terminem przyjazdu gościa bez uiszczania opłaty za anulowanie. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy musi wpłynąć do rąk partnera umowy najpóźniej na trzy miesiące przed datą przyjazdu gościa.

(2) Umowa o zakwaterowanie może zostać rozwiązana przez obu partnerów umowy w drodze jednostronnego oświadczenia najpóźniej na miesiąc przed uzgodnionym terminem przyjazdu gościa, przy czym należy uiścić opłatę za anulowanie w wysokości ceny pokoju za trzy dni. Oświadczenie o rezygnacji musi wpłynąć do rąk partnera umowy najpóźniej na miesiąc przed datą przyjazdu gościa.

(3) Wynajmujący ma prawo w przypadku niestawienia się gościa najpóźniej do godziny 18.00 następnego dnia.

(4) Jeśli jednak gość wpłacił zaliczkę, pokój (pokoje) pozostaje (pozostają) zarezerwowany (zarezerwowane) najpóźniej do godziny 12.00 dnia następnego.

(5) Nawet jeśli gość nie skorzysta z zamówionych pokoi/usług domu gościnnego, jest on zobowiązany do zapłacenia kwaterodawcy uzgodnionej kwoty płatności. usługi lub to, co uzyskał poprzez inne wynajęcie zamówionego pokoju. Z doświadczenia wynika, że w większości przypadków oszczędności firmy w wyniku nieskorzystania z usług wynoszą 20 procent ceny pokoju i 30 procent ceny wyżywienia.

(6) Na podmiocie świadczącym usługi hotelarskie spoczywa obowiązek zabiegania o dalszy wynajem niewykorzystanych pokoi w zależności od okoliczności. (§1107 ABGB1). Warunki anulowania wymienione w punktach 1, 2 i 5 są niewiążącymi zaleceniami stowarzyszenia zgodnie z §§ 31ff ustawy kartelowej, ogłoszonymi w 26 Kt 79/03 w OLG (Wyższy Sąd Okręgowy) w Wiedniu, działającym jako Sąd Kartelowy.

§ 6 Zapewnienie zakwaterowania zastępczego

(1) Wynajmujący może udostępnić gościowi odpowiednie zakwaterowanie zastępcze, jeśli jest to dla niego uzasadnione, szczególnie ze względu na fakt, że różnica jest nieznaczna i uzasadniona rzeczowo.

(2) Podaje się uzasadnienie faktyczne, np. gdy pokój (pokoje) stał się nieużyteczny, lub już zamieszkały gość przedłuża swój pobyt, lub inne działania operacyjne dają podstawę do podjęcia tego kroku.

(3) Ewentualne dodatkowe koszty związane z zakwaterowaniem zastępczym ponosi kwaterodawca.

§ 7 Prawa gościa

(1) Podpisanie umowy o zakwaterowaniu daje gościowi prawo do normalnego korzystania z wynajętych pokoi, obiektów instytucji zakwaterowania, które w normalnych warunkach i bez specjalnych warunków są dostępne dla gości oraz do zwykłych usług.

(2) Gość ma prawo dostępu do wynajętych pomieszczeń od godziny 15.00 w uzgodnionym terminie.

(3) W przeciwnym razie gość nie ma zastępczych roszczeń wobec usługodawcy, jeśli nie przyjmuje uzgodnionych posiłków w zwyczajowo ustalonych godzinach i w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach.

§ 8 Obowiązki Gościa

(1) Przy zakończeniu umowy o zakwaterowanie należy zapłacić uzgodnioną kwotę płatności. Wynajmujący przyjmuje jako zapłatę w miarę możliwości waluty obce zgodnie z dziennym kursem wymiany walut. Wynajmujący nie jest zobowiązany do przyjmowania bezgotówkowych form płatności, takich jak czeki, karty kredytowe, kupony, bony itp. Ewentualne koszty związane z przyjęciem tych zabezpieczeń, np. za telegramy, zapytania itp. ponosi gość.

(3) Gość musi uzyskać zgodę kwaterodawcy przed włączeniem wszelkich towarzyszących mu urządzeń elektrycznych, które nie należą do normalnych wymogów podróży.

(4) W przypadku szkód spowodowanych przez gościa obowiązują przepisy prawa odszkodowawczego. W związku z tym gość odpowiada za wszystkie szkody i krzywdy poniesione przez kwaterodawcę lub osoby trzecie z jego winy lub z winy jego współtowarzysza lub innych osób, za które jest odpowiedzialny, także wtedy, gdy osoba poszkodowana jest uprawniona do żądania odszkodowania bezpośrednio od kwaterodawcy.

§ 9 Prawa organizatora zakwaterowania

(1) Jeśli gość odmawia zapłacenia określonej kwoty lub zalega z płatnością, właściciel kwatery ma prawo do zatrzymania wydanej rzeczy gościa jako zabezpieczenie należności za zakwaterowanie, wyżywienie i nakłady na rzecz gościa (§ 970c ABGB - prawo zatrzymania).

(2) W celu zagwarantowania uzgodnionej zapłaty, kwaterodawca ma prawo zastawu na przedmiotach przekazanych do kwatery przez gościa. (§1101 ABGB - prawnie obowiązujące prawo zastawu dla kwaterodawcy).

(3) Jeśli usługa jest zamówiona w pokoju gościa lub w nietypowych godzinach, to kwaterodawca ma prawo do naliczenia specjalnej dopłaty za tę usługę. Ta specjalna dopłata powinna być podana w informacji o cenie pokoju. Usługodawca może odmówić wykonania tych usług również z powodów handlowych.

§ 10 Obowiązki oferenta zakwaterowania

(1) Dostawca zakwaterowania jest zobowiązany do świadczenia uzgodnionych usług na odpowiednim poziomie.

(2) Specjalne usługi, które są obowiązkowo płatne i które nie są zawarte w cenie zakwaterowania to:

a) Specjalne usługi świadczone przez kwaterę, które są oddzielnie rozliczane, jak np. udostępnienie salonów, sauny i basenu wewnętrznego, basenu (zewnętrznego), solarium, łazienki na piętrze, garażu itp.
b) zapewnienie dostawki i/lub łóżek dla dzieci będzie skalkulowane po obniżonej cenie.

(3) Podane ceny muszą być cenami łącznymi.

§ 11 Odpowiedzialność oferenta zakwaterowania za szkody

(1) Organizator zakwaterowania odpowiada za szkody poniesione przez gościa, jeśli szkody miały miejsce na terenie instytucji zakwaterowania i winę ponosi instytucja zakwaterowania lub jeden z jej pracowników.

(2) Odpowiedzialność za przedmioty znajdujące się na terenie obiektu. Ponadto kwaterodawca odpowiada jako opiekun przedmiotów przekazanych przez zameldowanych gości do maksymalnej kwoty 1.100,- EUR, jeśli nie jest w stanie udowodnić, że szkoda została spowodowana przez niego lub jednego z jego pracowników, lub przez osoby obce wchodzące i wychodzące z budynku.

W tych okolicznościach organizator zakwaterowania odpowiada za przedmioty wartościowe, pieniądze i papiery wartościowe do maksymalnej kwoty 550,- EUR, chyba że przyjął te rzeczy na przechowanie ze świadomością ich stanu lub że szkody zostały spowodowane przez niego lub jednego z jego pracowników, co skutkowałoby jego nieograniczoną odpowiedzialnością. Odrzucenie odpowiedzialności poprzez złożenie oświadczenia jest prawnie nieskuteczne.

Można odmówić opieki nad przedmiotami wartościowymi, pieniędzmi i papierami wartościowymi, jeśli są to przedmioty znacznie bardziej wartościowe niż te, które goście zwykle oddają pod opiekę danej instytucji zakwaterowania. Umowy, które prowadzą do zmniejszenia odpowiedzialności poniżej zakresu określonego w powyższych punktach, są prawnie nieskuteczne. Przedmioty uważa się za oddane, gdy zostały przyjęte przez jednego z pracowników instytucji zakwaterowania lub gdy zostały oddane w jednym z wcześniej wyznaczonych do tego celu miejsc. (W szczególności §§ 970 i następne ABGB).

§ 12 Utrzymywanie zwierząt domowych

(1) Zwierzęta domowe są wpuszczane do instytucji zakwaterowania tylko za uprzednim zezwoleniem, a w niektórych przypadkach pobierana jest specjalna opłata.

(2) Gość ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez wszelkie zwierzęta przyniesione

§ 13 Przedłużenie okresu zakwaterowania

Przedłużenie pobytu gościa wymaga zgody kwaterodawcy.

§ 14 Zakończenie Zakwaterowania

(1) Jeżeli umowa o zakwaterowanie została zawarta na określony czas, to kończy się ona po upływie tego czasu. W przypadku wcześniejszego opuszczenia obiektu przez gościa, Wynajmujący ma prawo żądać od niego zwrotu całej wpłaconej kwoty.

Obowiązkiem kwaterodawcy jest zabieganie o dalsze wynajmowanie niewykorzystanych pokoi zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dodatkowo obowiązuje regulacja § 5 ust. 5 (procenty rabatów).

(2) Śmierć gościa powoduje rozwiązanie umowy z kwaterodawcą.

(3) Jeśli umowa o zakwaterowanie została uzgodniona na czas nieokreślony, partnerzy umowy mogą ją w każdej chwili odwołać, pod warunkiem, że zachowają trzydniowy termin odwołania. Anulowanie musi dotrzeć do partnera umowy do godziny 10.00, w przeciwnym razie za pierwszy dzień terminu anulowania uważa się nie ten właśnie dzień, lecz następny.

(4) Jeśli gość nie opuści swojego pokoju do godziny 10.00, kwaterodawca ma prawo obciążyć go ceną pokoju za kolejną dobę.

(5) Wynajmujący ma prawo do rozwiązania umowy o zakwaterowanie ze skutkiem natychmiastowym, jeśli gość:

a) w znacznym stopniu szkodliwie korzysta z pomieszczeń lub poprzez swoje niewybredne, obraźliwe lub w inny sposób niestosowne nieokrzesane zachowanie psuje wspólne przeżycia innych gości lub jest winny zachowania zagrażającego karą przeciwko mieniu, moralności lub bezpieczeństwu fizycznemu kwaterodawcy, jego statkowi lub jednej z osób przebywających w obiekcie.
b) został pokonany przez chorobę zakaźną lub taką, która przekracza czas zakwaterowania, lub potrzebuje opieki medycznej.
c) nie zapłaci przedłożonej faktury po wezwaniu w rozsądnie ustalonym terminie.

(6) Jeżeli wypełnienie umowy stanie się niemożliwe z powodu zdarzenia ocenianego jako działanie siły wyższej, umowa zostaje anulowana.

Na kwaterodawcy ciąży jednak obowiązek zwrotu otrzymanych wpłat, aby nie osiągnął z imprezy zysku. (§ 1447 ABGB.)

§ 15 Choroba lub śmierć gościa w obiekcie noclegowym

(1) Jeśli gość zachoruje podczas pobytu w obiekcie noclegowym, kwaterodawca ma obowiązek zapewnić mu pomoc i opiekę lekarską, jeśli jest to konieczne i jeśli sam gość nie jest w stanie tego zrobić. W przypadku śmierci gościa kwaterodawca ma prawo do następującego odszkodowania od następcy prawnego gościa:

a) pokrycie wszystkich kosztów leczenia, które nie zostały uregulowane przez gościa.
b) Zapłata za niezbędną dezynfekcję pomieszczeń, jeśli zostanie ona zarządzona przez urzędnika publicznej służby zdrowia.
c) Ewentualne odszkodowanie za pościel, bieliznę pościelową i elementy wyposażenia łóżka, które stały się niezdatne do użytku, w zamian za przekazanie tych przedmiotów następcy prawnemu, w przeciwnym razie za dezynfekcję lub gruntowne sprzątanie wszystkich przedmiotów;
d) Wypłata za przywrócenie do stanu pierwotnego ścian, urządzeń i wyposażenia, dywanów itp. jeśli zostały one skażone lub uszkodzone przez chorobę lub zgon.
e) Rekompensata za wynajem pokoju, jeśli nie jest on osiągalny z powodu czasowej niezdatności pokoju do użytku spowodowanej chorobą lub śmiercią. (Minimum trzy dni, maksimum siedem dni).

§ 16 Miejsce wypełnienia i sąd właściwy

(1) Miejscem spełnienia świadczenia jest miejscowość, w której znajduje się zakwaterowanie.

(2) Wszystkie spory wynikające z umowy o zakwaterowanie mają być rozstrzygane przez sąd zawodowy i właściwy miejscowo dla instytucji zakwaterowania, chyba że

a) gość ma, jako konsument, krajowe miejsce zatrudnienia lub zamieszkania. W tym przypadku sądem właściwym będzie miejsce, które zostało podane przez gościa podczas rejestracji.
b) gość, jako konsument, ma tylko jedno miejsce zatrudnienia w kraju. W tym przypadku zostanie ono uzgodnione jako sąd właściwy.

pl_PLPL