preskočiť na hlavný obsah

Podmienky rezervácie

1. Všeobecné podmienky

Platnosť: Všeobecné podmienky sú platné pre všetky nezáväzné žiadosti o rezerváciu, ako aj pre záväzné rezervácie uskutočnené prostredníctvom rezervačného systému Alpinresort Kaprun (ďalej len AKRS).

Žiadosti o rezerváciu a rezervácie: Každá žiadosť o rezerváciu a rezervácia sa uskutoční prostredníctvom AKRS ako možnosť na vaše meno a odošle sa do strediska Alpinresort Kaprun. Vaša žiadosť o rezerváciu bude zaslaná na e-mail strediska. Následne vás bude kontaktovať priamo stredisko s ponukou alebo s informáciami, ktoré ste požadovali. Rezervácie šialené cez AKRS na jednotlivé služby alebo balíky sú záväzné. Pri rezervácii sa na jedno kliknutie myšou uzatvára zmluva o ubytovacích alebo cestovných službách; dbajte, prosím, na uvedené storno termíny a podmienky. Alpinresort Kaprun má právo odmietnuť rezerváciu do 24 hodín.

Zmluva o ubytovacích alebo cestovných službách a platba: Pri rezervácii vzniká zmluva o ubytovacích alebo cestovných službách medzi vami a Alpinresort Kaprun. Potvrdenú cenu je potrebné uhradiť priamo v stredisku v hotovosti alebo kreditnou kartou. Všetky služby a záväzky vyplývajúce zo zmluvy o ubytovacích alebo cestovných službách existujú priamo a výlučne medzi zákazníkom a Alpinresort Kaprun.

Zmeny a zrušenia: Rezervácia musí byť zachovaná a udržiavaná rezortom aj po 18.00 hodine, t. j. počas celej noci. Na všetky rezervácie sa vzťahujú tieto storno podmienky: do 30 dní pred príchodom je storno bezplatné, od 29 do 1 dňa pred príchodom je storno poplatok 100% z celkovej ceny. Zrušenie rezervácie je potrebné vykonať priamo v stredisku Alpinresort Kaprun.

2. klasifikácia a informácie o letovisku/cestovnom ruchu: Štandardná medzinárodná klasifikácia letovísk podľa počtu hviezdičiek poskytuje nezáväzný údaj o úrovni letoviska s prihliadnutím na vlastné hodnotenie letoviska. Všetky ďalšie informácie o letovisku a cestovaní a ich opisy vychádzajú z informácií poskytnutých letoviskom.

Zmluvne dohodnutá cena izby: Všetky ceny uvedené v systéme sú aktuálne denné ceny alebo špeciálne ponuky (ktoré sa môžu kedykoľvek zmeniť) a sú platné pre všetky rezervácie uskutočnené prostredníctvom AKRS.

Rezervácie sa uskutočňujú za aktuálne najlepšie denné ceny pre Alpinresort Kaprun, ktoré boli ponúknuté v mene Alpinresortu Kaprun. Špeciálne ponuky Alpinresort Kaprun, ako napríklad: last minute, sezónne, víkendové alebo iné ponuky, sa automaticky zohľadňujú pri rezervácii.

Mikuláš: Informácie boli zostavené s náležitou starostlivosťou a pozornosťou. Alpinresort Kaprun nenesie zodpovednosť za prípadné chyby pri zhromažďovaní alebo prenose informácií. Prenos informácií uchovávaných na tejto webovej stránke, a to aj čiastočne, na iné účely, ako sú stanovené na tejto webovej stránke, je povolený len s výslovným súhlasom Alpinresortu Kaprun.

Uplatniteľné právo: Uplatňuje sa rakúske právo. Súdnou právomocou je Zell am See, Rakúsko.

2. Informačná bezpečnosť

Alpinresort Kaprun by rád zvýšil vašu dôveru v online rezervácie individuálnych a balíkových ponúk. Preto nižšie nájdete komplexné informácie pre takéto rezervácie:

- aké informácie sa od vás zhromažďujú.
- na čo sa tieto informácie používajú

Anonymné používanie rezervačnej služby: Všeobecne je možné používať rezervačnú službu bez uvedenia osobných údajov, t. j. je možné používať systém anonymne. Môžete napríklad získať informácie o ponuke bez toho, aby ste sa predtým zaregistrovali.

Registrácia: Ak chcete vykonať rezerváciu alebo rezerváciu alebo ste cestovná kancelária, ktorá chce predať ubytovanie v Alpinresorte Kaprun, budeme potrebovať určité osobné údaje, aby sme mohli transakciu uskutočniť. Príkladom potrebných údajov je vaše meno a adresa. O potrebe týchto údajov budete informovaní pri registrácii. Úplné povinné údaje sú uvedené v registračnom formulári a budú použité na účely vytvorenia zmluvnej dohody. Okrem toho budete pravidelne dostávať informačný bulletin Alpinresort Kaprun, ktorý môžete kedykoľvek zrušiť. Vyplnenie ostatných nepodstatných informácií nie je potrebné. V prípade, že ste uviedli viac informácií, tieto budú použité v anonymnej forme na štatistické účely.

Právo na informácie: Ako registrovanému používateľovi vám bezplatne a kedykoľvek poskytneme informácie o tom, aké údaje sme o vás zaznamenali. Ak by ste tieto informácie potrebovali, kontaktujte nás na adrese alpinresortkaprun@gmail.com.

Odstránenie: Ak si to budete priať, okamžite vymažeme všetky údaje, ktoré o vás boli zaznamenané. Kontaktujte nás na adrese alpinresortkaprun@gmail.com. Upozorňujeme, že informácie je možné vymazať až po ukončení všetkých zmluvne dohodnutých služieb. Na požiadanie vás budeme informovať o vykonanom vymazaní.

Rakúske zmluvné podmienky

§ 1 Všeobecne
(Všeobecné) rakúske zmluvné podmienky stanovujú zmluvný obsah, podľa ktorého rakúski poskytovatelia ubytovania spravidla uzatvárajú zmluvy o ubytovaní so svojimi hosťami. Rakúske zmluvné podmienky nevylučujú osobitné dohody.

§ 2 Zmluvní partneri

(1) V prípade pochybností je objednávateľom zmluvný partner poskytovateľa ubytovania, a to aj v prípade, že zadal alebo spoločne zadali objednávku pre iné konkrétne uvedené osoby.

(2) Osoby, ktoré využívajú ubytovanie, sú hosťami v súlade so zmluvnými podmienkami.

§ 3 Uzatvorenie zmluvy, zálohová platba

(1) Zmluva o ubytovaní vzniká spravidla prijatím písomnej alebo ústnej objednávky hosťa zo strany ubytovateľa.

(2) Možno sa dohodnúť, že hosť poskytne zálohu.

(3) Poskytovateľ ubytovania môže tiež požiadať o zálohovú platbu celej dohodnutej sumy.

§ 4 Začiatok a koniec ubytovania

(1) Hosť má právo na prístup do prenajatých izieb od 15.00 hod. v dohodnutý deň.

(2) Ubytovateľ má právo v prípade, že sa hosť nedostaví do 18.00 hod. v dohodnutý deň príchodu, odstúpiť od zmluvy, ak nebol dohodnutý neskorší čas príchodu.

(3) Ak však hosť zaplatil zálohu, izba(y) zostáva(ú) rezervovaná(é) najneskôr do 12.00 hod. nasledujúceho dňa.

(4) Ak je izba obsadená pred 6.00 hodinou ráno, za prvé prenocovanie sa považuje predchádzajúca noc.

(5) Prenajaté izby je hosť povinný opustiť do 10.00 hod. v deň odchodu.

§ 5 Odstúpenie od zmluvy o ubytovaní

(1) Obe strany môžu odstúpiť od zmluvy o ubytovaní jednostranným vyhlásením najneskôr tri mesiace pred dohodnutým dátumom príchodu hosťa bez zaplatenia storno poplatku. Vyhlásenie o zrušení musí byť v rukách zmluvného partnera najneskôr tri mesiace pred dátumom príchodu hosťa.

(2) Zmluvu o ubytovaní môžu obaja zmluvní partneri zrušiť jednostranným vyhlásením najneskôr jeden mesiac pred dohodnutým dátumom príchodu hosťa, pričom je potrebné zaplatiť storno poplatok vo výške ceny izby za tri dni. Vyhlásenie o zrušení musí byť v rukách zmluvného partnera najneskôr jeden mesiac pred dátumom príchodu hosťa.

(3) Ubytovateľ má právo v prípade, že sa hosť nedostaví najneskôr do 18.00 h nasledujúceho dňa.

(4) Ak však hosť zaplatil zálohu, izba(y) zostáva(ú) rezervovaná(é) najneskôr do 12.00 hod. nasledujúceho dňa.

(5) Aj v prípade, že hosť nevyužije objednané izby/služby penziónu, je povinný zaplatiť ubytovateľovi dohodnutú sumu. Službu alebo to, čo získal iným prenájmom objednanej izby. Skúsenosti ukázali, že vo väčšine prípadov úspora spoločnosti v dôsledku nevyužitia služieb predstavuje 20 % z ceny izby a 30 % z ceny stravovania.

(6) Poskytovateľ ubytovania je povinný podľa okolností požiadať o ďalší prenájom nevyužívaných izieb. (§ 1107 ABGB1). Podmienky zrušenia uvedené v bodoch 1, 2 a 5 sú nezáväznými odporúčaniami združenia v súlade s § 31 a nasl. kartelového zákona, ktoré boli vyhlásené 26 Kt 79/03 na OLG (Vyššom krajinskom súde) vo Viedni, ktorý pôsobí ako kartelový súd.

§ 6 Poskytovanie náhradného ubytovania

(1) Ubytovateľ môže hosťovi poskytnúť primerané náhradné ubytovanie, ak je to pre hosťa primerané, najmä z dôvodu, že rozdiel je zanedbateľný a vecne odôvodnený.

(2) Vecné zdôvodnenie sa uvádza napríklad vtedy, ak sa izba (izby) stala (stali) nepoužiteľnou (nepoužiteľnými), alebo ak už ubytovaný hosť predĺžil svoj pobyt, alebo ak k tomuto kroku viedli iné prevádzkové opatrenia.

(3) Prípadné dodatočné náklady na náhradné ubytovanie znáša poskytovateľ ubytovania.

§ 7 Práva hosťa

(1) Podpísaním zmluvy o ubytovaní vzniká hosťovi právo na bežné užívanie prenajatých izieb, zariadení ubytovacieho zariadenia, ktoré sú hosťom bežne a bez osobitných podmienok k dispozícii, a na bežné služby.

(2) Hosť má právo na prístup do prenajatých izieb od 15.00 hod. v dohodnutý deň.

(3) V opačnom prípade nemá hosť náhradný nárok na služby ubytovateľa, ak neodoberie dohodnutú stravu v obvyklom plánovanom čase a v zariadeniach na to určených.

§ 8 Povinnosti hosťa

(1) Pri ukončení zmluvy o ubytovaní sa vyplatí dohodnutá suma. Ubytovateľ bude v rámci možností akceptovať ako platbu cudzie meny v súlade s denným výmenným kurzom. Ubytovateľ nie je povinný akceptovať bezhotovostné spôsoby platby, ako sú šeky, kreditné karty, kupóny, poukážky atď. Všetky potrebné náklady spojené s prijatím týchto zábezpek, napríklad za telegramy, otázky atď., znáša hosť.

(3) Pred zapnutím akýchkoľvek sprievodných elektrických zariadení, ktoré nie sú súčasťou bežných cestovných požiadaviek, musí hosť získať súhlas ubytovateľa.

(4) V prípade škody spôsobenej hosťom sa uplatňujú právne predpisy o náhrade škody. V dôsledku toho hosť zodpovedá za všetky škody a nevýhody, ktoré vznikli ubytovateľovi alebo tretím osobám v dôsledku jeho zavinenia alebo zavinenia jeho spoločníka alebo iných osôb, za ktoré zodpovedá, a to aj v prípade, že poškodená osoba je oprávnená požadovať náhradu škody priamo od ubytovateľa.

§ 9 Práva poskytovateľa ubytovania

(1) Ak hosť odmietne zaplatiť určenú sumu alebo je v omeškaní, ubytovateľ je oprávnený zadržať odovzdané veci hosťa ako zábezpeku na dlhy vyplývajúce z ubytovania, stravy a výdavkov na účet hosťa (§ 970c ABGB právno-aplikatívne právo na zadržanie).

(2) Na zabezpečenie dohodnutej platby má ubytovateľ záložné právo na predmety odovzdané ubytovaným hosťom. (§ 1101 ABGB právne uplatniteľné záložné právo ubytovateľa).

(3) Ak je služba požadovaná v izbe hosťa alebo v neobvyklom čase, ubytovateľ je oprávnený účtovať za túto službu osobitný príplatok. Tento osobitný príplatok sa uvedie v oznámení o cene izby. Ubytovateľ môže tieto služby odmietnuť aj z komerčných dôvodov.

§ 10 Povinnosti poskytovateľa ubytovania

(1) Poskytovateľ ubytovania je povinný poskytovať dohodnuté služby na primeranej úrovni.

(2) Osobitné služby, ktoré sú povinne spoplatnené a nie sú zahrnuté v cene ubytovania, sú:

a) Špeciálne služby poskytované ubytovacím zariadením, ktoré sa účtujú osobitne, ako napríklad poskytovanie salónov, sáun a vnútorného bazéna, (vonkajšieho) bazéna, solária, kúpeľne na poschodí, garáže atď.
b) poskytnutie prídavných a/alebo detských lôžok bude kalkulované za zníženú cenu.

(3) Označené ceny musia byť vrátane.

§ 11 Zodpovednosť poskytovateľa ubytovania za škodu

(1) Ubytovateľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikla hosťovi, ak škoda vznikla v ubytovacom zariadení a ak ju zavinilo ubytovacie zariadenie alebo niektorý z jeho zamestnancov.

(2) Zodpovednosť za predmety v areáli. Okrem toho ubytovateľ ako správca predmetov odovzdaných ubytovanými hosťami zodpovedá za škodu v maximálnej výške 1.100,- EUR, ak nemôže preukázať, že škodu spôsobil on alebo niektorý z jeho zamestnancov, ani cudzie osoby, ktoré vstúpili do budovy a opustili ju.

Za týchto okolností ubytovateľ zodpovedá za cennosti, peniaze a cenné papiere maximálne do výšky 550,- EUR, pokiaľ tieto veci neprevzal do úschovy s vedomím ich stavu alebo pokiaľ škodu nespôsobil on sám alebo niektorý z jeho zamestnancov, čo by malo za následok jeho neobmedzenú zodpovednosť. Odmietnutie zodpovednosti vystavením oznámenia je právne neúčinné.

Úschova cenností, peňazí a cenných papierov môže byť odmietnutá, ak ide o podstatne cennejšie predmety, ako hostia bežne odovzdávajú do úschovy príslušnému poskytovateľovi ubytovania. Dohody, ktoré vedú k zníženiu zodpovednosti pod rozsah uvedený v predchádzajúcich odsekoch, sú právne neúčinné. Predmety sa považujú za odovzdané, ak ich prijal jeden z obslužných pracovníkov ubytovacieho zariadenia alebo ak boli odovzdané na jednom z vopred určených miest na tento účel. (Najmä §§970 a nasl. ABGB).

§ 12 Chov domácich zvierat

(1) Domáce zvieratá sú povolené do ubytovacieho zariadenia len na základe predchádzajúceho povolenia a v niektorých prípadoch sa za ne vyberá osobitný poplatok.

(2) Hosť zodpovedá za škody spôsobené zvieratami, ktoré priniesol

§ 13 Predĺženie ubytovania

Predĺženie pobytu hosťa si vyžaduje súhlas poskytovateľa ubytovania.

§ 14 Ukončenie ubytovania

(1) Ak bola zmluva o ubytovaní dohodnutá na určitý čas, končí uplynutím tohto času. Ak hostia odídu predčasne, poskytovateľ ubytovania je oprávnený požadovať vrátenie celej sumy.

Poskytovateľ ubytovania je povinný požiadať o ďalší prenájom nevyužívaných izieb v súlade s podmienkami. Okrem toho sa primerane uplatňuje ustanovenie § 5 ods. 5 (percentuálne zľavy).

(2) Smrť hosťa spôsobí ukončenie zmluvy s poskytovateľom ubytovania.

(3) Ak bola zmluva o ubytovaní dohodnutá na neurčitý čas, zmluvní partneri môžu zmluvu kedykoľvek zrušiť za predpokladu, že dodržia trojdňovú lehotu na zrušenie zmluvy. Zrušenie musí byť zmluvnému partnerovi doručené do 10.00 h, inak sa za prvý deň lehoty na zrušenie nepovažuje tento deň, ale deň nasledujúci.

(4) Ak hosť neuvoľní izbu do 10.00 hodiny, ubytovateľ je oprávnený účtovať mu cenu za izbu za ďalší deň.

(5) Ubytovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy o ubytovaní s okamžitou platnosťou, ak hosť:

a) značne poškodzuje priestory alebo svojím bezohľadným, nevhodným alebo inak nevhodným správaním kazí spoločný zážitok z bývania ostatných hostí alebo sa dopustí správania ohrozujúceho majetok, morálku alebo fyzickú bezpečnosť ubytovateľa, jeho štatutára alebo niektorej z osôb ubytovaných v ubytovacom zariadení.
b) prekoná nákazlivú chorobu alebo chorobu, ktorá presahuje dobu ubytovania, alebo potrebuje lekársku starostlivosť.
c) nezaplatí predloženú faktúru po výzve v primerane stanovenej lehote.

(6) Ak sa plnenie zmluvy stane nemožným v dôsledku udalosti, ktorá sa posudzuje ako vyššia moc, zmluva sa ruší.

Poskytovateľ ubytovania je však povinný vrátiť prijaté platby, aby z podujatia nemal žiadny zisk. (§ 1447 ABGB.)

§ 15 Ochorenie alebo úmrtie hosťa v ubytovacom zariadení

(1) Ak hosť počas pobytu v ubytovacom zariadení ochorie, ubytovateľ je povinný zabezpečiť lekársku pomoc a starostlivosť, ak je to nevyhnutné a ak to hosť nemôže urobiť sám. V prípade úmrtia hosťa má ubytovateľ nárok na náhradu týchto nákladov od právneho nástupcu hosťa:

a) Úhrada všetkých liečebných nákladov, ktoré neboli uhradené hosťom.
b) platba za akúkoľvek potrebnú dezinfekciu miestnosti, ak ju nariadi úradník verejného zdravotníctva.
c) Prípadná náhrada za posteľnú bielizeň, lôžkoviny a príslušenstvo, ktoré sa stali nepoužiteľnými, za odovzdanie týchto predmetov právnemu nástupcovi, inak za dezinfekciu alebo dôkladné vyčistenie všetkých predmetov;
d) Úhrada za obnovu stien, zariadenia, kobercov atď., ak boli znečistené alebo poškodené v dôsledku choroby alebo úmrtia.
e) Náhrada za prenájom izby, ak ju nemožno poskytnúť z dôvodu dočasnej nepoužiteľnosti izby spôsobenej chorobou alebo úmrtím. (Minimálne tri dni, maximálne sedem dní).

§ 16 Miesto plnenia a príslušný súd

(1) Miestom plnenia je miesto, kde sa ubytovanie nachádza.

(2) Všetky spory vyplývajúce zo zmluvy o ubytovaní rieši odborný a príslušný súd, ktorý je miestne príslušný pre ubytovacie zariadenie, pokiaľ

a) hosť má ako spotrebiteľ miesto zamestnania alebo bydliska v tuzemsku. V takom prípade sa za príslušný súd považuje miesto, ktoré hosť uviedol pri svojej registrácii.
b) hosť ako spotrebiteľ má len jedno domáce miesto zamestnania. V takom prípade sa toto miesto dohodne ako príslušný súd.

sk_SKSK